top of page
Original on Transparent.png

Privacybeleid

Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van KIKLEGAL (hierna "Kiklegal") en is van toepassing op de persoonsgegevens die gebruikers van de website www.kiklegal.com aan Kiklegal verstrekken, evenals andere gegevens die kunnen worden bekendgemaakt in het kader van de ontwikkeling van een contractuele relatie met een ander bedrijf.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld via www.kiklegal.com.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 

KIKLEGAL, Adres : Lesbroussartstraat 22, 1050 Brussel.

E-mail: info@kiklegal.com

KBO/BTW : BE1001012383

2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming deelt Kiklegal u mee dat zij uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover deze adequaat en relevant zijn en beperkt blijven tot de strikt noodzakelijke doeleinden waarvoor zij worden verzameld. In die zin kunt u uw persoonsgegevens vrijelijk verstrekken aan Kiklegal via de verschillende daartoe ingestelde procedures, die ze zal verwerken voor de volgende doeleinden zolang de gebruiker zijn toestemming op een specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze heeft gegeven:

 • De verdediging van uw belangen en het beheer van de professionele opdracht die het voorwerp uitmaakt van de Algemene Voorwaarden waarvan dit document integraal deel uitmaakt. Om gebruik te maken van de professionele diensten van KikLegal moet u over een klantenrekening beschikken en zich tijdig identificeren. Hiervoor kan Kiklegal identificatiegegevens, contactgegevens, bankgegevens voor betaling verwerken.

 • Aandacht voor verzoeken om informatie, klachten en suggesties via de middelen die Kiklegal daartoe ter beschikking heeft. Daartoe kan Kiklegal identificatie- en contactgegevens verwerken.

 • Het verzenden van commerciële informatie met betrekking tot haar diensten. Daartoe kan Kiklegal identificatie- en contactgegevens verwerken. Het beheren van uw Kiklegal nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden van nieuws en updates. Hiervoor kan Kiklegal identificatie- en contactgegevens verwerken.

3. Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens?

De grondslag voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens door Kiklegal kan zijn:

 • Het bestaan van een contractuele relatie met Kiklegal, die uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de professionele opdracht.

 • De naleving van een wettelijke verplichting die van toepassing is op Kiklegal.

 • Uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de middelen die Kiklegal daartoe ter beschikking staan. Gebruikers garanderen dat de verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, aangezien u als enige verantwoordelijk bent voor alle directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de schending van deze verplichting. Om de kwaliteit en de actualiteit van de gegevens te waarborgen, moet u Kiklegal eveneens op de hoogte brengen van alle wijzigingen die zich in de verstrekte gegevens kunnen voordoen.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gedurende verschillende periodes bewaard, afhankelijk van het doel van hun verwerking:

 • Gegevens van de gebruiker: de gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van de toevertrouwde professionele opdracht. Na deze periode kan Kiklegal deze gegevens bewaren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die haar verplichten deze gegevens te bewaren.

 • Op toestemming gebaseerde gegevens: De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat u ze verstrekt totdat u uw toestemming intrekt, met de middelen waarover Kiklegal daarvoor beschikt.

5. Worden uw gegevens openbaar gemaakt?

Kiklegal volgt ethische normen en respecteert uw privacy. Met uitzondering van gevallen van overdracht of mededeling van uw gegevens, hetzij in gevallen die bij wet verplicht zijn, hetzij in het kader van de toevertrouwde professionele opdracht, delen wij uw persoonsgegevens niet mee aan derden zonder uw vrije, specifieke, verlichte en ondubbelzinnige toestemming.

 

Als leidraad kan Kiklegal door de wet verplicht worden om uw gegevens mee te delen aan de overheid en andere instanties van gerechtelijke aard. Om onze professionele verplichtingen na te komen, kunnen wij uw gegevens meedelen aan de instanties waartegen een klacht is ingediend of aan de hoven en rechtbanken.

 

Wij informeren u ook dat derden namens Kiklegal toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens met als enig doel u de gevraagde diensten te leveren. Deze derden worden beschouwd als gegevensverwerkers en bieden voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen toe te passen om te voldoen aan de geldende wetgeving.

6. Waarvoor gebruiken we cookies?

Kiklegal gebruikt cookies op kiklegal.com voor gebruikers die op de website surfen. Cookies zijn bestanden die via een webserver naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van gebruikers tijdens het browsen te registreren. Door het gebruik van cookies kan de server van kiklegal.com de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkennen om de navigatie te vergemakkelijken, door u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en door ons in staat te stellen uw toegangsstatus te bewaren, door ons in staat te stellen de publieks- en verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal vermeldingen te volgen, sessiegegevens op te slaan en de meest relevante gebruikershandelingen te onthouden.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat hij geïnformeerd wordt over de ontvangst van cookies en de installatie ervan kan verhinderen. Meer informatie is beschikbaar in het cookiebeleid.

7. Welke veiligheidsmaatregelen treffen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, informeren wij u dat Kiklegal de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om vernietiging, verlies, misbruik, toevallige of onrechtmatige wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen.

Voor websitediensten die gebruikersregistratie vereisen, moet u een wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden in de sessie die met uw gebruikersnaam en wachtwoord is gestart. U stemt ermee in om Kiklegal zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Kiklegal is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit de schending van deze verplichting.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Recht op toegang: u heeft het recht om bevestigd te krijgen of Kiklegal uw persoonsgegevens verwerkt en, indien van toepassing, om deze in te zien. U heeft ook het recht om een kopie van deze gegevens te verkrijgen.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 • Recht op wissing: u hebt het recht te vragen dat uw gegevens worden gewist, onder andere wanneer de gegevens niet langer adequaat, noodzakelijk of relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. In dat geval zal Kiklegal de verwerking van die gegevens staken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn, of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.

 • Recht op beperking van de verwerking: onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in dit geval zal Kiklegal deze, met uitzondering van de bewaring ervan, alleen kunnen verwerken voor de uitoefening of verdediging van rechten, voor de bescherming van rechten van derden of om redenen van algemeen belang.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen of, in voorkomend geval, door Kiklegal elektronisch te laten verstrekken aan derden in een gestructureerd formaat dat algemeen wordt gebruikt en leesbaar is, mits deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, schrapping, verzet, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen per post aan Kiklegal, Lesbroussartstraat 22, 1050 Brussel of per e-mail aan info@kiklegal.com, door een fotokopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Kiklegal verbindt zich ertoe op alle verzoeken te antwoorden binnen de door de geldende regelgeving vastgestelde termijn.

U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op www.autoriteprotectiondonnees.be.

Deze website bevat links naar andere websites. Als gebruiker dient u zich ervan bewust te zijn dat Kiklegal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden gebruikers aan zich ervan bewust te zijn dat u, door een van deze links te gebruiken, onze site verlaat en het privacybeleid te lezen van deze andere sites die persoonlijke informatie verzamelen.

bottom of page